กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวประทานพร เฉลยถ้อย
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวมูนีรา ลิเก
ครู