ฝ่ายสนับสนุน

นางสาวนิลชเนตร ทินกระโทก
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวมินตรา รักถิ่นไทย
พี่เลี้ยงเด็กพิเศษ

นางสาวมัชฌิมา สุขะพิบูลย์
ครูอัตราจ้าง

นายจอง สังข์สุข
นักการภารโรง