กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายสมจิตร สุขชาลี
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ