กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางณัฐกานต์ สุขะพิบูลย์
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวศศิธร ดอนพงไพร
ครู

นางสาววารินธร ดุลยพันธ์ธรรม
ครู

นายธนะเมศฐ์ กวีกรณ์ธนะกุล
ครู