กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายทรงพล ศรีอาคะ
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวกาญจนา กันแก้ว
ครู