ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายเลิศ บุญมาก
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปี พ.ศ. 2519 - 2525
ชื่อ-นามสกุล : นายโสภณ สารธรรม
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปี พ.ศ. 2526 - 2535
ชื่อ-นามสกุล : นายสมเกียรติ คำประกอบ
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปี พ.ศ. 2535 - 2540
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวเพ็ญจรัส สิงห์ทอง
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปี พ.ศ. 2540 - 2544
ชื่อ-นามสกุล : นายจันทร์ เพ็ชรยิ้ม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปี พ.ศ. 2544 - 2553
ชื่อ-นามสกุล : นายดรุณ พ่วงพุ่ม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปี พ.ศ. 2553 - 2556
ชื่อ-นามสกุล : นายสมบูรณ์ นนท์สกุล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปี พ.ศ. 2556 - 2560
ชื่อ-นามสกุล : นายสุกิจ ดั่นเจริญ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปี พ.ศ. 2560 - 2565
ชื่อ-นามสกุล : นายบรรยวัสถ์ ศิริอริยะชัย
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 จนถึงปัจจุบัน
เบอร์โทรศัพท์ : -
อีเมล์ : -
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวศิรินาฎ คำเอี่ยม
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 จนถึงปัจจุบัน