การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ทุกท่านสามารถติดต่อสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางต่างๆดังนี้

1. เบอร์โทรศัพท์โรงเรียนหนองโพพิทยา 056-000302 

2. 
Facebook โรงเรียนหนองโพพิทยา