ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน โรงเรียนหนองโพพิทยา ได้จัดให้มีช่องทาง การร้องเรียน / ร้อง
ทุกข์ / ข้อกล่าวหา / ร้องเรียนการทุจริต และการแจ้งเบาะแส ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การรับ เรื่องร้องเรียนการตรวจสอบข้อเท็จจริง และการคุ้มครองผู้แจ้งเรื่องและบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อรับเรื่องร้องเรียน หรือข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอและจากผู้มีส่วนได้เสียที่ได้รับผลกระทบหรือมีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบจาก การดำเนินการหรือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ผ่านช่องทางดังนี้ (ภายใน ๓ วัน)
                  1 ส่งข้อร้องเรียนหรือร้องเรียนด้วยตนเองโดยตรงที่โรงเรียนหนองโพพิทยา
                  2 ทางโทรศัพท์โทร 056-000302
                  3 ทางเว็บไซต์โรงเรียน www.npty.ac.th
                  4 ทางเฟสบุ๊คโรงเรียนหนองโพพิทยา
                  5 ทาง e-mail โรงเรียน nongphophittaya63@gmail.com