แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

Adobe Acrobat Document แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.82 MB
Adobe Acrobat Document แผนพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา โรงเรียนหนองโพพิทยา ปีการศึกษา 2564 (ฉบับปรับปรุง) ในสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 138.53 KB