แผนดำเนินงานประจำปี

Adobe Acrobat Document แผนปฏิบัติการประจำปี ปีการศึกษา 2565   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.63 MB
Adobe Acrobat Document คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา โรงเรียนหนองโพพิทยา ปีการศึกษา 2564 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 104.58 KB
Adobe Acrobat Document ประกาศโรงเรียนหนองโพพิทยา เรื่อง การกำหนดค่าเป้าหมายความสำเร็จตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 141.87 KB