ข้อมูลผู้บริหาร

ข้อมูลพื้นฐาน
ชื่อ-สกุล : นายบรรยวัสถ์  ศิริอริยะชัย
ตำหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองโพพิทยา
ประเภท : ข้าราชการครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
สังกัด : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์
โรงเรียน : หนองโพพิทยา
โทรศัพท์ : 056-000302

E-mail : banyawat45@gmail.com
 
ข้อมูลการศึกษา

การศึกษาสูงสุด :ปริญญาโท
วิชาเอก :ค.ม. บริหารการศึกษา 
ข้อมูลพื้นฐาน
ชื่อ-สกุล : นางสาวศิรินาฎ  คำเอี่ยม
ตำหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองโพพิทยา
ประเภท : ข้าราชการครู
สังกัด : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์
โรงเรียน : หนองโพพิทยา
โทรศัพท์ : 056-000302
E-mail : Testzaap2013@gmail.com

 

 
ข้อมูลการศึกษา

การศึกษาสูงสุด :ปริญญาโท
วิชาเอก :ศษ.ม. การบริหารการศึกษา