ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลทั่วไป
โรงเรียนหนองโพพิทยา ตั้งอยู่ เลขที่ 480 หมู่ที่ 14  ตำบลหนองโพ  อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ 

โทรศัพท์/โทรสาร : 056 - 000302 

E-mail : nongphophittaya_school@hotmail.com   

เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   

เขตพื้นที่บริการ 

 
  • ตำบลหนองโพ  ตำบลหัวหวาย  อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
  • ตำบลม่วงหัก อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 
  • ตำบลไร่พัฒนา  อำเภอมโนรมย์  จังหวัดชัยนาท