ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียนโดยย่อ
        

         โรงเรียนหนองโพพิทยา จัดตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช 2519 โดยประกาศกระทรวงศึกษาธิการเมื่อวันที่ 20 เดือน เมษายน  พุทธศักราช  2519 ใช้ชื่อในประกาศจัดตั้งว่า โรงเรียนหนองโพพิทยา  เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา  สายสามัญ  ประเภท  สหศึกษา ตั้งอยู่ ณ บ้านเลขที่  480 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองโพ อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ มีเนื้อที่  42 ไร่ 2 งาน ซึ่งได้รับการบริจาคที่ดินจาก นายแบน สาระชาติ  จำนวน 10 ไร่ ปัจจุบันพื้นที่ขึ้นทะเบียนเป็นที่ราชพัสดุ หมายเลขแปลง 46400  การดำเนินการจัดสร้างโรงเรียนในระยะก่อตั้งได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านหนองโพ  ในการจัดสร้างอาคารเรียนชั่วคราวเป็นเงิน 50,000 บาท เปิดทำการเรียนการสอนครั้งแรกในวันที่ 1 เดือน มิถุนายน  พุทธศักราช 2519 โดยมี  นายเลิศ บุญมาก เป็นผู้บริหารคนแรก ได้เปิดรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีจำนวนนักเรียน 57 คน ประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม รับจ้าง ค้าขาย พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ที่ใช้ในการเกษตรและเป็นที่อยู่อาศัย นับถือศาสนาพุทธเป็นส่วนใหญ่ ในปัจจุบันสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนในท้องถิ่นเริ่มมีการเปลี่ยนแปลง อันมีสาเหตุเนื่องมาจากในปี 2533 มีโรงงานอุตสาหกรรมเกิดขึ้นในตำบลหนองโพ ทำให้พื้นที่เกษตรกรรมลดน้อยลงประชาชนเริ่มหันมาสู่อาชีพในภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น

          ในปีพุทธศักราช 2537 โรงเรียนหนองโพพิทยา ได้รับคำสั่งกรมสามัญศึกษาที่ 4530 / 2537 ลงวันที่ 22 เดือน สิงหาคม  พุทธศักราช 2537 ให้โรงเรียนเปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  ปัจจุบันจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
         

โดยมีผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่งตั้งแต่เริ่มก่อตั้งโรงเรียนจนถึงปัจจุบัน ดังนี้

นายเลิศ                 บุญมาก                      ปี พ.ศ. 2519 - 2525                ครูใหญ่
นายโสภณ              สารธรรม                    ปี พ.ศ. 2526 – 2535               อาจารย์ใหญ่
นายสมเกียรติ          คำประกอบ                ปี พ.ศ. 2535 -2540                 อาจารย์ใหญ่
นางสาวเพ็ญจรัส      สิงห์ทอง                   ปี พ.ศ. 2540 – 2544               อาจารย์ใหญ่
นายจันทร์                เพ็ชรยิ้ม                    ปี  พ.ศ. 2544 – 2547              อาจารย์ใหญ่
                                                              ปี พ.ศ. 2547 – 2553               ผู้อำนวยการ
นายดรุณ                 พ่วงพุ่ม                      ปี พ.ศ. 2553 – 2556              ผู้อำนวยการ
นายสมบูรณ์             นนท์สกุล                   ปี พ.ศ. 2556 – 2560              ผู้อำนวยการ
นายสุกิจ                  ดั่นเจริญ                    ปี พ.ศ. 2560 – 2564              ผู้อำนวยการ
นายบรรยวัสถ์           ศิริอริยะชัย                 ปี พ.ศ. 2565 - ปัจจุบัน           ผู้อำนวยการ

         
      ปัจจุบันโรงเรียนหนองโพพิทยาได้เปิดทำการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  มีนักเรียนทั้งสิ้น จำนวน 197 คน มีบุคลากรสายบริหาร จำนวน 2 คน  บุคลากรสายการสอนที่เป็นข้าราชการครู จำนวน 12 คน ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม 1 คน ครูอัตราจ้าง 1 คน ครูธุรการโรงเรียน จำนวน 1 คน ลูกจ้างประจำ 1 คน และลูกจ้างชั่วคราว 1 คน รวมบุคลากรทั้งสิ้น จำนวน 19 คน โดยมี นายบรรยวัสถ์  ศิริอริยะชัย เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน และนางสาวศิรินาฎ  คำเอี่ยม เป็นรองผู้อำนวยการโรงเรียน